Axion微电极阵列(MEA)数据检测和分析

blob.png  blob.png blob.png

                  生长在电极板上的大脑神经元                                      电信号尖峰图                               网络簇状放电blob.png   blob.png

               显示电活动的热点图 (48-孔板)


技术支持: 森云科技 | 管理登录